Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Biercheque houders Nederland

1. Toepassingsgebied

1.1. Biercheque biedt branche overkoepelend biercheques te koop aan in de vorm van cadeaucards (biercheques) met een vrij te kiezen bedrag tussen € 10,00 en € 150,00. De Biercheques worden door verschillende aangesloten wederverkopers alsmede in de webshop van Biercheque (http://www.biercheque.nl) verkocht en door tal van aangesloten partners geaccepteerd.

1.2. Biercheque B.V. gevestigd te Nijkerk aan de Groenestraat 18 (geen bezoekadres).

1.3. Stichting Beheer Derdengelden Biercheque: De Stichting Beheer Derdengelden Biercheque is de rechtspersoon die de gelden onder zich houdt die zij van de Wederverkopers en van het Directe verkoopkanaal (webshop) ontvangt ten behoeve van de Houder. De Stichting Beheer Derdengelden Biercheque is een elektronische geldinstelling in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft). Stichting Beheer Derdengelden Biercheque is een bij DNB ingeschreven vrijgestelde elektronische geldinstelling. Deze inschrijving betekent niet dat Biercheque of de Stichting Beheer Derdengelden Biercheque onder toezicht staan van DNB. Stichting Beheer Derdengelden Biercheque heeft als doel de van de Wederverkopers en het Directe Verkoopkanaal (webshop) ontvangen gelden en het aan de Houders toebehorend elektronisch geld te scheiden van het vermogen van Biercheque teneinde betaling aan de Acceptant van de Tegenwaarde in geld -onder aftrek van de met Acceptant overeengekomen acceptatie commissie- te kunnen waarborgen en steeds te kunnen voldoen aan de omwisselplicht jegens Houders zoals bedoeld in art. 4:31a Wft.

1.4. Onverkorte toepassing deel Wet op het financieel toezicht. De voor elektronische geldinstellingen toepasselijke bepalingen van het gedragstoezicht deel 4 Wet op het financiële toezicht zijn onverkort van toepassing op de vrijgestelde instellingen. Dat betekent onder meer dat een vrijgestelde elektronische geldinstelling op verzoek van een houder van elektronisch geld, het elektronische geld moet omwisselen door middel van uitbetaling van de nominale waarde van het elektronische geld in chartaal geld of door storting op een betaal- of spaarrekening. De AFM is de algemeen toezichthouder die ziet op de naleving van de omwisselverplichting.

1.5. Verkoop van de biercheques geschiedt slechts voor particulier gebruik.

1.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die consumenten via de webwinkel van de samenwerkingspartner Bierchequehouder plaatsen alsmede op de aankoop van de biercheque bij de aangesloten wederverkopers. Van deze algemene voorwaarden afwijkende regelingen worden door ons niet geaccepteerd, tenzij deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd.

1.7. De Houder kan te allen tijde verzoeken om toezending van een tekstversie van de onderhavige algemene voorwaarden. Deze kunnen tevens te allen tijde via de homepage http://www.biercheque.nl worden geraadpleegd, permanent worden opgeslagen of worden afgedrukt.

2. Definities

De volgende begrippen zijn in deze algemene voorwaarden aangeduid met een hoofdletter: –
Betalingsbewijs: een originele kassabon van een wederverkoper of een origineel betalingsbewijs van de Biercheque-webwinkel in verband met de aankoop van een biercheque.

Deelnemers: de bij Biercheque aangesloten, eventueel als webwinkel opererende detailhandelsondernemingen waarmee Biercheque een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij de biercheque als betaalmiddel accepteren. Een deelnemer kan tevens wederverkoper zijn voor zover deze hiertoe een overeenkomst met Biercheque heeft gesloten.

Houder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een biercheque heeft gekocht en de persoon aan wie een biercheque overeenkomstig deze algemene voorwaarden is overgedragen.

Producten: alle producten die bij Deelnemers kunnen worden gekocht met de biercheque. Momenteel betreft het producten/diensten die betrekking hebben op bier en de beleving hieromtrent.

Tegoed: e-geld dat door tussenkomst van Biercheque B.V. wordt uitgegeven. Deze geldswaarde is gekoppeld aan (de unieke code van) een biercheque en opgeslagen in de centrale rekeningadministratie van de Stichting Beheer Derdengelden Biercheque. Met het tegoed kan de Houder tijdens de looptijd ten laste van het in de centrale rekeningadministratie opgeslagen saldo Producten en diensten kopen bij de aangesloten Deelnemers.

Saldo: het actuele (resterende) Tegoed op een biercheque, dat wil zeggen een vordering van de Houder op Stichting Beheer Derdengelden Biercheque als uitgever van e-geld met als tegenwaarde het nog niet door aankopen bij Deelnemers bestede initiële Tegoed.

• Wederverkopers: de ondernemingen die op basis van contractuele afspraken biercheques in omloop brengen.

3. Aankoop van een Biercheque

3.1. U kunt de biercheque via het internetaanbod van Biercheque in haar webwinkel (http://www.biercheque.nl) of bij een van de aangesloten Wederverkopers kopen. Rechtmatige aankoop is uitsluitend op deze wijze mogelijk; aankoop via derden is uitgesloten (ter preventie van fraude). Iedere geïnteresseerde klant kan per aankoop slechts biercheques ter waarde van in totaal maximaal € 2.000,00 kopen.

3.2. Alle Biercheques worden pas na ontvangst van de betaling geactiveerd, waarna ze een waarde vertegenwoordigen. Deze kunnen als regel 24 uur, evenwel uiterlijk 48 uur na activering worden verzilverd.

3.3. Aanvullende voorwaarden bij aankoop van een biercheque bij Wederverkopers: U kunt de Biercheques tevens bij aangesloten Wederverkopers inkopen. Hier liggen deze algemene voorwaarden bij de kassa ter inzage en kunnen ze worden meegenomen. De overeenkomst komt tot stand doordat u mondeling een aanbod in verband met de waarde van de te kopen biercheque doet, welk aanbod door de Wederverkoper wordt aanvaard door tegen betaling een kaart uit te geven waarop het betreffende e-geldbedrag is geladen. Er vindt geen verzending door de aangesloten Wederverkopers plaats.

3.4. Aanvullende voorwaarden bij aankoop van een Biercheque in de Biercheque-webwinkel:
a. U kunt online biercheques kopen via de pagina http://www.biercheque.nl. Hiertoe dient u zich eerst te registreren middels een formulier op de biercheque-website. Bij registratie dient u deze algemene voorwaarden per muisklik te accepteren (opt-in). De acceptatie van deze algemene voorwaarden is een absolute voorwaarde om uw biercheque-rekening te openen en gebruik te maken van het systeem. Wij zullen u middels een e-mailbericht ervan in kennis stellen dat wij uw registratie hebben geaccepteerd.
b. Na succesvolle registratie kunt u door selectie van een van de weergegeven Producten in de webwinkel een koopaanbod doen. De presentatie van de biercheques in de webwinkel is nog geen aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst, maar is een uitnodiging aan de geïnteresseerde klant op zijn beurt een aanbod te doen. Door het aanklikken van de knop ‘Bestellen’ behelst het een voor de klant bindend aanbod. Onmiddellijk na verzending van de bestelling wordt de ontvangst van de bestelling door ons automatisch bevestigd middels een e-mail. De automatische ontvangstbevestiging geeft slechts aan dat de bestelling van de klant door ons is ontvangen en behelst nog geen aanvaarding van het aanbod. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij verklaren het aanbod te aanvaarden. De verklaring dat wij het aanbod aanvaarden, geschiedt te onzer keuze door een en ander binnen drie dagen te bevestigen (opdrachtbevestiging) of door de bestelde biercheques binnen een redelijke termijn aan de klant toe te sturen. Bevestiging kan schriftelijk of via e-mail geschieden.
c. Bij online bestelling gelden de bij plaatsing van de bestelling op onze homepage vermelde prijzen. Alle prijzen zijn eindprijzen inclusief de wettelijk verschuldigde btw en exclusief verpakkings- en transportkosten (verzendkosten). De klant wordt in het bestelsysteem en tijdens de bestelling op de hoogte gebracht van de verzendkosten. De prijzen zijn onmiddellijk na sluiting van de overeenkomst betaalbaar.
d. Online gekochte biercheques worden slechts verzonden aan leveringsadressen binnen Nederland met een leveringsduur van ca. twee tot zes dagen.

4. Prijzen en Tegoeden

4.1. De in de webwinkel en op de lijst bij de Wederverkopers genoemde actuele prijzen, bestaan uit de prijs van de cadeauverpakking, de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en het bedrag van het te laden Tegoed (Op dit moment is dat vrij te kiezen tussen € 10,00 en € 150,00). De hoogte van het waarde komt overeen met de nominale waarde in euro zonder de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Het totale bedrag geldt bij aankoop in de webwinkel exclusief verzendkosten en exclusief verpakkingskosten volgens de actuele prijslijst.

4.2. Het Tegoed op de kaart betreft e-geld dat door Stichting beheer derdengelden Biercheque wordt uitgegeven. Het Saldo vertegenwoordigt een vordering van de klant op de Biercheque ten belope van het Saldo van de in ruil hiervoor door de Bank ontvangen gelden.

4.3. Een eenmaal gekochte biercheque kan niet opnieuw worden opgeladen.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. De koopprijs is bij verkoop van de biercheque door een Wederverkoper onmiddellijk en bij online-aankoop bij ontvangst van onze factuur betaalbaar. Betaling geschiedt contant of middels een betaalpas (Wederverkoper), middels een creditcard (Wederverkoper en online) of bij vooruitbetaling/per bankgiro (online).

5.2. Indien u voor vooruitbetaling als betalingswijze kiest, delen wij u in de opdrachtbevestiging onze bankgegevens mee. Het factuurbedrag dient binnen tien dagen te worden overgemaakt op onze rekening.

5.3. Bij betalingsachterstand is voor de duur hiervan rente over de koopprijs verschuldigd ten belope van de basisrentevoet vermeerderd met vijf procentpunten. Wij behouden ons het recht voor vergoeding van een aantoonbaar hogere verzuimschade te eisen.

5.4. Het Tegoed op de biercheque is pas beschikbaar voor verzilvering na volledige betaling door de koper en nadat activering heeft plaatsgevonden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De biercheque en een eventueel in combinatie hiermee gekocht Product, blijven ons eigendom totdat alle vorderingen uit hoofde van de onderliggende koopovereenkomst volledig zijn voldaan.

6.2. Verpanding, fiduciaire eigendomsoverdracht, verwerking of modificatie is voor de eigendomsovergang niet toegestaan zonder onze toestemming.

7. Gebruik van de biercheque

7.1. Na aankoop van de biercheque is het de verantwoordelijkheid van de Houder van de biercheque deze en de bijbehorende activeringscode (die alleen wordt verkregen in geval van aankoop in de Biercheque-webwinkel) zorgvuldig te bewaren en met inachtneming van de algemene voorwaarden te gebruiken.

7.2. U kunt de biercheque bij iedere deelnemende winkel (Deelnemer) gebruiken om de hier aangeboden Producten en diensten te betalen. Biercheque is bij de Deelnemers niet inwisselbaar tegen geld.

7.3. Biercheque is om niet overdraagbaar door de betreffende Houder en is niet gebonden aan de Houder. Stichting beheer derdengelden Biercheque en de Deelnemers zijn gerechtigd de bezitter van een Biercheque als gerechtigde tot het Saldo te beschouwen. Stichting beheer derdengelden Biercheque en de Deelnemers zijn niet verplicht te controleren of de betreffende persoon het bezit van de biercheque rechtmatig heeft verkregen.

7.4. Om de Biercheque in deelnemende winkels (Deelnemers) te verzilveren is het laten zien van het Betalingsbewijs niet noodzakelijk. Wij wijzen u er wel op dat het originele Betalingsbewijs absoluut noodzakelijk is voor een eventuele latere omwisseling van het aan de Biercheque gekoppelde e-geldtegoed in euro door de Bank (zie artikel 10 van deze algemene voorwaarden). Gelieve het Betalingsbewijs zorgvuldig te bewaren als bewijs voor het gekochte Tegoed op de Biercheque en de activering hiervan.

7.5. Bij verlies van de biercheque vindt geen vervanging plaats. Deze regeling geldt niet bij verlies tijdens de verzending van de biercheque aan de klant resp. aan het door de klant genoemde adres.

7.6. Over het op de Biercheque beschikbare e-geldtegoed wordt geen rente vergoed.

7.7. Gebruik van de biercheque is niet meer mogelijk nadat (a) het Tegoed volledig is besteed of uitbetaald of (b) het Saldo op de biercheque niet meer kan worden uitbetaald overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

7.8. De Houder is uitsluitend gerechtigd de Biercheque bij Deelnemers te gebruiken om Producten en diensten te betalen die bij een Deelnemer kunnen worden gekocht. De biercheque is bij Deelnemers niet inwisselbaar tegen geld.

7.9. Betaling ten laste van het in stichting beheer derdengelden Biercheque is opgeslagen Tegoed is onherroepelijk, indien en voor zover de Bank de betaling heeft bevestigd via een interface (bijv. via een betaalterminal, een kassasysteem of een dialoog-/betaalvenster op de website van de Deelnemer resp. Stichting beheer derdengelden Biercheque is) en het beschikbare Saldo toereikend is om de tussen de Deelnemer en de Houder overeengekomen betaling ten laste van dit Saldo uit te voeren.

8. Ongeoorloofd gebruik

8.1 Het is ten strengste verboden Biercheques als betaalmiddel te gebruiken voor de volgende doeleinden:
a. gebruik voor commerciële doeleinden;
b. gebruik op frauduleuze wijze of op een wijze die een strafbaar feit behelst (bijv. witwassen);
c. gebruik op een wijze die strijdig is met het geldende recht, inbreuk maakt op licenties of anderszins de rechten van derden schendt;
d. (poging tot) doorverkoop van de service of een onderdeel hiervan aan derden of poging tot commerciële uitbating van de service op welke wijze dan ook;
e. gebruik op een wijze die strijdig is met deze algemene voorwaarden of een aan u gericht voorschrift van de Bank;
f. gebruik voor ongeoorloofde manipulaties (hackeraanvallen), modificaties of beperkingen van de veiligheid resp. functionaliteit van de service of van deze of andere websites;
g. gebruik voor loterijen, wed- of gokdiensten die niet over alle vereiste licenties en vergunningen beschikken om in de voor u bepalende rechtsstelsels loterijen, wed- of gokdiensten te mogen aanbieden.

8.2. Wij behouden ons het recht voor redelijkerwijs middelen in te zetten om overtredingen van de algemene voorwaarden aan te tonen en te voorkomen. Wij zijn gerechtigd het gebruik van de biercheque-rekening te blokkeren of te beperken of de verkoop van een biercheque te weigeren zodra:
a. u verwijtbaar gebruik maakt van de biercheque op een wijze die strijdig is met de algemene voorwaarden of indien u de algemene voorwaarden anderszins verwijtbaar overtreedt;
b. wij hiertoe worden gemaand door een toezichthoudende, bestuurlijke of andere openbare instantie. Indien wij uw biercheque-rekening in het kader van dit beding blokkeren of beperken, zullen wij u hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

9. Looptijd en verlenging

9.1 De looptijd van de overeenkomst tussen u als Houder en Stichting beheer derdengelden Biercheque bedraagt twee jaar. De looptijd gaat in op de datum van aankoop en activering van de biercheque en eindigt automatisch twee kalenderjaren na deze aankoopdatum.

9.2 De biercheque kan binnen deze looptijd van twee jaar worden verzilverd bij de Deelnemers.

10. De looptijd van uw biercheque kan op uw verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal een kalenderjaar. Deze nieuwe looptijd gaat in op de oorspronkelijke einddatum van de looptijd zoals vermeld op de biercheque en eindigt automatisch na verloop van een kalenderjaar.(bijvoorbeeld: einde van de initiële looptijd op 03-02-2020, verlengingsoptie tot 03-02-2021). De Houder kan alleen verzoeken om verlenging van de looptijd, binnen het kalenderjaar volgend op de oorspronkelijke einddatum. Bij verlenging worden per biercheque € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht welke ten laste komen van het actuele Saldo op de betreffende biercheque. Verlenging van de looptijd van een biercheque met een actueel Saldo van minder dan € 5,00 is niet mogelijk. Uw verzoek om verlenging kunt u door middel van het daarvoor bedoelde formulier op www.biercheque.nl via e-mail (info@biercheque.nl) Uitbetaling van het Saldo:

10.1. De Houder van de Biercheque kan de nominale waarde van het actuele Saldo op een Biercheque – of een gedeelte daarvan – tegen overlegging van het Betalingsbewijs te allen tijde door de Stichting beheer derdengelden Biercheque laten uitbetalen door overboeking op zijn bankrekening binnen de EU. Uitbetaling in contant geld is niet mogelijk.

10.2. Overboeking van het Saldo – zijnde het resterende Tegoed – aan de Houder, geschiedt slechts wanneer de Houder de biercheque en een kopie van het originele Betalingsbewijs van de aankoop en activering van de biercheque per mail aan info@biercheque.nl stuurt onder vermelding van de volgende gegevens:
a. volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en nationaliteit;
b. telefoonnummer;
c. e-mailadres; en
d. gegevens bankrekening, waarop het resterende Tegoed dient te worden overgemaakt. Bij onvolledige gegevens en/of niet aangetekende verzending, kan het verzoek niet in behandeling worden genomen en zal de betaling niet worden voltooid.

10.3. Indien de Houder tijdens de overeengekomen looptijd om uitbetaling van het resterende Tegoed verzoekt, brengt Biercheque voor de uitbetaling administratiekosten een onkostenvergoeding van € 10,00 in rekening.

10.4. Na het verstrijken van de overeengekomen looptijd, kan de Houder het Saldo van de biercheque een jaar lang kosteloos uitbetaald krijgen. Op de uitbetaling is voor het overige het bepaalde in het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.

10.5. Indien na het einde van de overeengekomen looptijd een jaar is verstreken, is op het verzoek van de Houder om uitbetaling het bepaalde in artikel 10, eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing en brengt de Stichting beheer derdengelden Biercheque voor de uitbetaling administratiekosten resp. een onkostenvergoeding van € 10,00 in rekening.

10.6. Uitbetaling van een Biercheque zoals bedoeld in lid 3 en lid 5 met een actueel Saldo van minder dan €10,00 is niet mogelijk. Indien het resterende Tegoed alsdan € 10,00 of meer bedraagt, maakt de Stichting beheer derdengelden Biercheque het actuele Saldo op de biercheque na aftrek van de onkostenvergoeding over op de door de Houder genoemde bankrekening.

10.7. Na afloop van een jaar na het einde van de looptijd, berekent de Stichting beheer derdengelden Biercheque voor het aanhouden van het Saldo administratiekosten van € 0,50 per maand. De Bank brengt deze administratiekosten maandelijks in mindering op het resterende Saldo totdat het Saldo 0 bedraagt.

11. Verlies, diefstal, misbruik en beschadiging

11.1. De biercheque is na aankoop vrij overdraagbaar. Gelieve de biercheque derhalve even veilig te bewaren als contant geld. Biercheque is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van verlies, diefstal, vervalsing of eventueel misbruik van een biercheque. Bij verlies, diefstal of overige ontvreemding van de biercheque vindt geen verrekening of uitbetaling van het Tegoed Saldo aan de oorspronkelijke Houder plaats.

11.2. Bij misbruik van de Biercheque, in het bijzonder door vervalsing van het kaartnummer of door enigerlei feitelijke inbreuk op de (technische) beveiligingsmaatregelen of een poging hiertoe, is de Bank gerechtigd het gebruik van de betreffende biercheque onmiddellijk te blokkeren aan de hand van het kaartnummer en eventuele schade volledig op de Houder te verhalen.

11.3. Bij beschadiging van de Biercheque anders dan door misbruik of een poging hiertoe, kan het actuele Saldo op de Biercheque door Stichting beheer derdengelden Biercheque worden overgezet op een nieuwe kaart. Om het Saldo over te zetten, dient de Houder de beschadigde Biercheque per aangetekende post in een gesloten envelop aan het in artikel 18, van deze algemene voorwaarden genoemde adres van Biercheque te sturen en schriftelijk om overzetting te verzoeken. Dit verzoek dient de volgende gegevens te bevatten: (a) de volledige naam en het adres van de Houder, (b) het mobiele of vaste telefoonnummer van de Houder en (c) het e-mailadres van de Houder met bijvoeging van (d) een kopie van het originele Betalingsbewijs. Bij onvolledige gegevens wordt het verzoek niet in behandeling genomen.

11.4. Voor de behandeling van het verzoek is een onkostenvergoeding van € 10,00 verschuldigd. Indien het Saldo op de betreffende Biercheque minder dan € 10,00 bedraagt, is het niet mogelijk het Saldo over te zetten op een nieuwe kaart.

12. Wijzigingen met betrekking tot de Deelnemers

12.1. Biercheque kan:
a. het aantal Deelnemers uitbreiden of beperken alsmede overige wijzigingen in de samenstelling van de groep Deelnemers aanbrengen;
b. het gebruik van de biercheques voor de aankoop van Producten bij alle of een aantal Deelnemers beperken; en
c. het gebruik van de biercheques voor afzonderlijke Producten bij Deelnemers uitsluiten.

12.2. Een lijst van de momenteel aangesloten Deelnemers kan worden geraadpleegd op www.biercheque.nl.

13. Aansprakelijkheid en garantie

13.1. Biercheque zijn ongeacht de rechtsgrond aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn zij slechts aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit:
a. een aantasting van leven, lichaam of gezondheid;
b. een schending van een wezenlijke contractuele verplichting, zijnde een verplichting waarvan de nakoming een absolute voorwaarde voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst is en op de naleving waarvan de wederpartij als regel vertrouwt en mag vertrouwen; onze aansprakelijkheid is alsdan evenwel beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, voor het geval kenmerkende schade. Indien de kaarthouder consument is, dienen de Stichting beheer derdengelden Biercheque /of Biercheque B.V. aan te tonen dat er sprake is van een uitsluitingsgrond voor hun aansprakelijkheid.

13.2. De uit het eerste lid voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover Biercheque een gebrek moedwillig hebben verzwegen of een bepaalde hoedanigheid van de goederen hebben gegarandeerd. Een en ander geldt tevens voor aanspraken van de Houder op grond van de wettelijke productaansprakelijkheid .

13.3. Biercheque is slechts aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid voor zover een orgaan, medewerker of hulpkracht een wezenlijke contractuele verplichting heeft geschonden of indien er garantie is verleend. Voor het overige zijn beide partijen slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid van hun organen, medewerkers en hulpkrachten en slechts in die mate waarin zulks in verhouding tot andere oorzaken toerekenbaar heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de voor het geval kenmerkende schade.

13.4. De beperkingen in het tweede en derde lid gelden tevens ten gunste van de wettige vertegenwoordigers en hulpkrachten van Biercheque indien deze rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

13.5. Tekortkomingen bij de afwikkeling in de relatie tussen de Houder van de biercheque en de Deelnemer die de betreffende biercheque accepteert, in het bijzonder wanprestatie of niet-nakoming van de koop- of dienstverleningsovereenkomst, verzuim of gebreken, alsmede het faillissement van de Deelnemer leiden niet tot aansprakelijkheids-, garantie- of overige schadeclaims van de klant jegens de Biercheque B.V..

13.6. Biercheque is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of voor technische storingen die onder de verantwoordelijkheid van derden vallen (bijv. verbindingslijnen van telecommunicatiebedrijven, onderbreking van de energievoorziening, uitval van de airconditioning van de serverruimte of storingen bij netwerkaanbieders). Biercheque is niet aansprakelijk voor schade die de Houder lijdt doordat als gevolg van externe factoren resp. een handelen of nalaten van derden tijdelijk niet over het Saldo resp. Tegoed kan worden beschikt. Onder overmacht dient te worden verstaan:
a. internationale conflicten;
b. gewelddadige of gewapende acties;
c. maatregelen van een binnenlandse, buitenlandse of internationale instantie;
d. bedrijfsstoringen als gevolg van brand, inbraak, sabotage of natuurverschijnselen;
e. cyberaanvallen;
f. internet- resp. stroomstoringen;
g. boycotacties;
h. stakingen of andere arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

13.7. Biercheque B.V. is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan (a) door het gebruik van de biercheque door de Houder, (b) door het niet-gebruik of het niet-tijdige of onvolledige gebruik van de biercheque en het Tegoed alsmede door de hieruit voortvloeiende daling van het Saldo als gevolg van onkostenvergoedingen of administratiekosten, (c) door de gegronde weigering van een Deelnemer de biercheque als betaalmiddel te accepteren, (d) door de niet-naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van voorschriften die Biercheque separaat aan de Houder van de biercheque hebben opgelegd of (e) door onbevoegd gebruik, verlies, diefstal en misbruik van de biercheque.

13.8. Voor de gekochte biercheques gelden de wettelijke garantieaanspraken.

14. Bescherming van persoonsgegevens

Biercheque B.V. slaat slechts de voor een behoorlijke bedrijfsvoering noodzakelijke gegevens van de Houder op en verplichten zich met betrekking tot alle uit hun zakelijke relatie voortvloeiende gegevens, in het bijzonder de klant- en adresgegevens, tot inachtneming van de wettelijke bepalingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Voor nadere informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van gegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring die op de website http://www.biercheque.nl via de knop ‘Privacyvoorwaarden’ te allen tijde kan worden geraadpleegd en afgedrukt.

15. Overdracht van rechten en plichten

15.1 Biercheque B.V. is gerechtigd hun rechten en plichten uit de overeenkomst jegens de Houder middels cessie, schuldoverneming, contract overneming of anderszins over te dragen aan een andere vennootschap, voor zover een dergelijke overdracht rechtens is toegestaan.

15.2 De Houder stemt hiermee bij voorbaat in met een schuldoverneming en verleent in voorkomende gevallen zijn medewerking aan een contract overneming als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Geschillen tussen Biercheque B.V. en de Houder kunnen – voor zover ze niet onderling kunnen worden opgelost – uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

17. Herroepingsrecht bij online-aankoop

17.1.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. (dit in het geval van aankoop van een fysiek product).

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het gewicht pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal in het geval van een fysiek artikel het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Indien het een cadeaukaart betreft zullen wij na ontvangst en goedkeuring van de annulering de Kaartcode blokkeren/afwaarderen.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@biercheque.nl.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.

Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als u als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

17.2. Herroepingsgevolgen Bij geldige herroeping dienen de door beide partijen ontvangen prestaties ongedaan te worden gemaakt. U bent verplicht tot betaling van een vergoeding voor de waarde van de tot de herroeping verrichte prestaties indien u voor uw wilsverklaring tot sluiting van een overeenkomst bent gewezen op dit rechtsgevolg en uitdrukkelijk ermee hebt ingestemd dat wij voor het einde van de herroepingstermijn met de verrichting van de tegenprestatie beginnen. De verplichting tot betaling van een vergoeding voor de waarde van de reeds verrichte prestaties kan ertoe leiden dat u voor de periode tot de herroeping desondanks dient te voldoen aan de contractuele betalingsverplichtingen. Uw herroepingsrecht komt voortijdig te vervallen indien de overeenkomst door beide partijen op uw uitdrukkelijk verzoek volledig is nagekomen voordat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

17.3. U bent niet gerechtigd tot herroeping overeenkomstig bovenstaand beding indien u de Biercheque niet op afstand – in het bijzonder bij een van de Wederverkopers – hebt gekocht.

18. Adres en contact

18.1. Voor de behandeling van klachten is uitsluitend Biercheque B.V. bevoegd. Het e-mailadres en telefoonnummer van de klantenservice vindt u op de website van Biercheque: www.biercheque.nl.